SC Remo

Opzegging lidmaatschap

 Het einde van het seizoen nadert en dat betekent tevens dat er leden stoppen met voetballen of hun (voetbal)carrière elders gaan voortzetten. Hier zijn een aantal regels voor en deze brengen wij met dit bericht onder uw aandacht.

Indien je besluit om met ingang van het nieuwe seizoen te stoppen met voetballen en dus geen lid meer van Remo wenst te zijn, dien je dit vóór 1 juni (van elk kalenderjaar) schriftelijk aan het Bestuur kenbaar te maken.

Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk.

Zonder schriftelijke opzegging ben je gehouden de volledige contributie voor het nieuwe seizoen te voldoen.

Mondelinge dan wel telefonische meldingen zijn NIET geldig.

Dit geldt overigens ook voor leden die gedurende het afgelopen seizoen  al zijn gestopt met voetballen en zich nog niet schriftelijk hebben afgemeld als lid.

Het afmelden kan overigens alleen als je de contributie van het afgelopen seizoen hebt betaald. Boetes van de KNVB voor gele- en rode kaarten worden doorberekend aan de leden. Elftalboetes worden naar rato omgeslagen overeenkomstig het wedstrijdformulier.
Tevens dien je de materialen (tenues, tassen, trainingspakken etc.) die door Remo aan je, in bruikleen zijn verschaft, in goede staat in te leveren.
Indien je onverhoopt niet meer in het bezit bent van de materialen of als deze beschadigd zijn, heeft Remo het recht om de kosten hiervan bij je in rekening te brengen.

Indien je niet vóór 1 juni hebt opgezegd of niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, ben je voor het nieuwe seizoen verplicht om het voor jouw geldende contributiebedrag te betalen.

Jeugdleden en Senioren kunnen zich alleen schriftelijk afmelden bij de Secretaris of via de e-mail info@scremo.nl

Let op!!! Indien je overschrijving naar een andere vereniging neemt, hoeft je je niet af te melden als lid. Dit gebeurt automatisch nadat de KNVB je overschrijving heeft verwerkt.